» بسته تمهیداتی که هرگز به این شکل وجود نداشته است تا ما را در عبور از این دوران دشوار هدایت کند «

  • Bundesregierung ⏐ Startseite
  • Schwerpunkte

  • Themen   

  • Bundeskanzler

  • Bundesregierung

  • Aktuelles

  • Mediathek

  • Service

05:29

Audio-Podcast in Persian » بسته تمهیداتی که هرگز به این شکل وجود نداشته است تا ما را در عبور از این دوران دشوار هدایت کند «

صدراعظم مرکل در پادکست صوتی خود تأکید کرد که دولت فدرال از کلیه امکانات استفاده میکند تا با پیامدهای
اقتصادی ویروس کرونا مقابله کند. پیش از هرچیز مسئله بر سر حفظ حداکثر فرصتهای شغلی ممکن است. مرکل گفت
که هرگز به این شکل وجود نداشته است، تا پیامدهای انتشار « که به همین دلیل یک بسته تمهیدات گسترده تصویب شد
.» ویروس کرونا را تخفیف دهد و ما را در عبور از این دوران دشوار هدایت