" ما برای بیرون رفت از این اوضاع دشوار، یک بسته از اقدامات گسترده را که درنوع خود بی نظیر اند"

05:29

Audio-Podcast in Dari " ما برای بیرون رفت از این اوضاع دشوار، یک بسته از اقدامات گسترده را که درنوع خود بی نظیر اند"


صدراعظم مرکل در یک پادکاست صوتی تأکید کرد که حکومت فدرال همه تلاش های خود را برای مقابله با پیامد های اقتصادی ویروس کرونا انجام میدهد. مرکل در ادامه گفت، که هدف اصلی این است تا در حد امکان فرصت های شغلی را حفظ کنیم. "به همین دلیل برای بیرون رفت از این اوضاع دشوار و کاهش پیامد های شیوع ویروس کرونا یک بسته از اقدامات گسترده ای که در نوع خود بی نظیر اند، تصویب نمودیم."