صدراعظم خانم مرکل طی یک سخنرانی با شهروندان سخن گفت.